Facebook Twitter Google Maps RSS

Önvédelemre: revolver vagy öntöltő?

A kérdés rendszerint vita tárgyát képezte, képezi és képezni is fogja. Bár a tények összevetése során határozottan billen a mérleg nyelve. Jelen sorok írójának is határozott véleménye van e kérdéskörben,  de a cél, hogy az észérvek tükrében mindenki maga döntsön.

Fegyverek

Egy kis kitérő:

Lőfegyver önvédelmi célú megszerzésére, illetve annak tartására és viselésére elméletileg van lehetőség, de elmélet és gyakorlat párhuzamának egyenesei még a végtelenben sem metszik egymást.

“Önvédelmi célra rövid lőfegyver és lőszer megszerzése és tartása annak engedélyezhető, aki bizonyítja, hogy élete, testi épsége – tűzfegyverrel elhárítható veszélyhelyzet fennállása miatt – fokozott védelmet igényel.”

253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet,  25. § (1)

Magyarországon, az Úr 2004. évében lehetővé vált azonban nagykorú személyek számára, a gáz- és riasztófegyverek szabadon megszerzése és tartása. Sőt mi több, gyakorlati lehetőség nyílt Fegyverviselési Engedély birtokában ezen eszközöket önvédelmi célból, lakott területen, közterületen, nyilvános helyen, közforgalmú közlekedési eszközön, betárazva, a véletlen elsülés ellen biztosítva, rejtve viselni.

Gáz- és riasztófegyvert tartó személy:

– Fegyverét nem szállíthatja, nem viselheti és nem használhatja szeszes italtól befolyásolt állapotban, illetve, ha szervezetében kábítószer, illetve pszichotróp anyag van;

– Köteles gáz- és riasztófegyver viselésekor a fegyvertartási engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt magánál tartani (a személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal együtt);

– Köteles az engedély kiadására irányuló kérelemben szereplő adatok és a lőfegyvertároló-hely megváltozását nyolc napon belül a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányságnak bejelenteni;

– Gáz- és riasztófegyverét annak vizsgálatáról kiállított tanúsítványban (“MKH-kártya”) megadott idő lejárta után a próbajel érvényesítéséig, illetőleg a próbajel érvénytelenítése esetén nem használhatja;

Közterület:

– A közhasználatra szolgáló minden olyan magán-, állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehető, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt részét.

Nyilvános hely:

– A közterületnek nem tekinthető, mindenki számára nyitva álló hely.

Közforgalmú közlekedési eszköz:

– Bárki által azonos feltétellel igénybe vehető közlekedési eszköz.

Gáz- és riasztófegyver:

– Olyan eszköz, amely rendeltetésszerűen csak gáztöltény és riasztótöltény működtetésére alkalmas.

Gáztöltény:

– Olyan, szilárd anyagú lövedékkel nem rendelkező töltény, amely a szemre és a légutakra ingerlő hatást kifejtő adalékanyagot tartalmaz.

Riasztó- és vaktöltény:

– Lövedékkel nem rendelkező hang-, fény- és füsthatás kiváltására szolgáló töltény.

Fegyverviselés:

– Fegyver természetes személy testén, illetve a testén lévő ruházatán rejtett vagy nyílt módon történő elhelyezése.

Rejtve:

– A fegyvert nem közszemlére téve.

Átlagos földi halandók halmazára vonatkoztatva tehát, a gáz- és riasztófegyverrel való “önvédekezés” bizonyul megvalósíthatónak, ebből kifolyólag a továbbiakban ezen kategóriát tartom célszerúnek és életszerűnek taglalni.

Önvédelmi célú gáz- és riasztófegyverek, avagy öntöltők, forgótárasok, pro és kontra:

A következőkben a két szerkezeti megoldás mellett és ellen általában elhangzó, és az általában el nem hangzó érveket tekintjük át.

Forgótárasok esetében revolverező funkcióval rendelkező elsütőszerkezetű (Double Action Only vagy Double Action/Single Action), a véletlen elsülés ellen passzív ütőszegbiztosítással ellátott és központi gyújtású, peremes töltényt ( 9x17mmR K / .380 Knall ) tüzelő típusokat alapul véve.

Öntöltők előnyei:

Nagy tárkapacitás

Öntöltők (FÉG GBR 61 és FÉG GRPK 9)A kétsoros tárral rendelkező típusok esetében.

Ezek általában teljes, úgynevezett szolgálati tokméretű lőfegyvert mintáznak, melyeket katonai-, rendvédelmi célú alkalmazásra és nyílt viselésre terveztek, 10-17 darabos tárkapacitással. Rejtett, napi viselésre méretükből és tömegükből kifolyólag nem alkalmasak, átlagos termetű felhasználót feltételezve.

A rejtett, napi viselésre, nyári öltözet mellett is alkalmas, kisebb tokméretű típusok jellemzően egysoros tárral rendelkeznek, kalibertől függően 6-8 darabos tárkapacitással.

A gáztöltény nem pontcélra, hanem területre fejti ki hatását, 3-4 lövéssel akkora gázfelhőt produkálunk, hogy azt már mi is megkönnyezzük és/vagy egérutat kell nyernünk, például ellentétes irányú gyors elmozgással (futással).

Gyors újratöltés

Amennyiben rendelkezünk töltött póttárral, valamint megfelelő gyakorlattal
a stresszhelyzetben nem is olyan egyszerú művelet végrehajtásához.

Önvédelmi helyzet a realitás talaján maradva nem igényel tárcserét, egységnyi hatóanyagfelhő több támadóra ugyanazt a hatást fejti ki, mint egyre. Csoportos “megélhetési bűnözők”, illetve tömeges Mutánszombi-Rinocéroszok támadása esetén, pedig a kitérés elvét javallott alkalmazni.
Avagy szégyen a futás, de előnyösebb mint az Intenzív Osztály és/vagy Baleseti Sebészet.

Szerkezeti kialakításuknak köszönhetően jellemzően keskenyebb konstrukciójúak, mint a revolverek, a forgótár átmérője miatt.

” Megtévesztésig valósághű kinézetükkel elrettentően hatnak, elég csak elővenni és az ellen már el is veszti ttámadókedvét, stb. “

A fegyvert, ha a szükség úgy hozza nem mutogatni kell, hanem használni, vagy inkább elő se vegyük! Előfordulhat ugyanis, hogy a végén birtokállapot-változás áll be és gazdát cserél az ingóság, ha a galád támadó fegyver elleni közelharcból felkészültebbnek bizonyul. Megeshet ez is, ezért szívleljük meg az ősi bölcsességet, ne becsüljük le az ellenséget! Saját fegyver csövébe nézni egy ilyen szituációban több mint arcpirító. (Megtörtént.)

Félreértésre adhat okot, az egyébként vélhetőleg humánus indíttatású és konfliktuskerülő szándékú “mutogatás”.Mivel nem zárható ki annak az esélye, hogy az eset szemtanúi közül valaki nem azonosítja-e TÉVEDÉSből a kialakult helyzetet VÉGSZÜKSÉGként és cselekszik a JOGOS VÉDELEM elvei alapján akként, hogy önvédelmi célból addig rejtve viselt, “.357 Magnum” feliratú fegyveréből gyors duplát helyez el az általa közveszélyes, fegyverrel hadonászó támadónak vélt emberűnk mellkasában, ezzel vetve véget legott gyanútlan engedélyesűnk földi pályafutásának. (Sajnos ez is megtörtént.)

A tévedés:

– Nem büntethető az elkövető olyan tény miatt, amelyről az elkövetéskor nem tudott.

– Nem büntethető, aki a cselekményt abban a téves feltevésben követi el,hogy az a társadalomra nem veszélyes, és erre a feltevésre alapos oka van.

– A tévedés nem zárja ki a büntethetőséget, ha gondatlanság okozza, és a törvény a gondatlanságból eredő elkövetést is bünteti.

A végszükség:

– Nem büntethető, aki a saját, illetőleg a mások személyét vagy javait közvetlen és másként el nem hárítható veszélyből menti, vagy a  közérdek védelmében így jár el, feltéve hogy a veszély előidézése nem róható a terhére, és a cselekménye kisebb sérelmet okoz, mint amelynek elhárítására törekedett.

– Nem büntethető az sem, aki azért okoz akkora vagy nagyobb sérelmet, mint amelynek elhárítására törekedett, mert ijedtségből vagy menthető felindulásból képtelen felismerni a sérelem nagyságát.

– A büntetés korlátlanul enyhíthető, ha az ijedtség vagy a menthető felindulás az elkövetőt korlátozza a sérelem nagyságának felismerésében.

– Nem állapítható meg végszükség annak javára, akinek a veszély vállalása hivatásánál fogva kötelessége.

Jogos védelem:

– Nem büntethető, akinek a cselekménye a saját, illetőleg a mások személye, javai vagy közérdek ellen intézett, illetőleg ezeketközvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához szükséges.

– Nem büntethető az sem, aki az elhárítás szükséges mértékét azért lépi túl,
mert azt ijedtségből vagy menthető felindulásból képtelen felismerni.

– A büntetés korlátlanul enyhíthető, ha az ijedtség vagy a menthető felindulás az elkövetőt korlátozza az elhárítás szükséges mértékének felismerésében.

Öntöltők Hátrányai:

Összetett szerkezet, bonyolult mechanika

Az öntöltő szerkezet működéséhez a töltény elsütésekor felszabaduló, nagynyomású ( 9mmPAK = 45 MPa ) lőporgázok energiáját használja fel.
Ezért a töltények gáznyomásának gyártótól, fajtától, minőségtől, állapottól függő értékén áll, vagy bukik minden.

A tárrugó gyengesége, törése, de éppúgy ha túl erős is, okozhat adogatási-, töltési hibát.
Akadályok: hüvelykivetési és adogatási hiba.

A fegyver nem stabil megfogása, a lövés leadásakor okozhat töltési hibát, leginkább a könnyű tokkal szerelt konstrukciók esetén.

Csappantyúhiba esetén a hibás töltény eltávolításához töltőfogás végrehajtására van szükség.

A töltény műanyag záróelemének kiszakadása esetén, annak darabjai nehezen távoznak a csövön keresztül. Az elegendő mértékű gáznyomás felépülésének érdekében, ezzel biztosítva az öntöltő működést, a cső átmérője a töltényűr után valamilyen módon jelentősen le van szűkítve.

Számos akadály, számos kombinációban elófordulhat, ezekben egy a közös: elhárításukra önvédelmi szituáció esetén nincs mód és idő.

Kevés öntöltő gáz- és riasztófegyver hordható biztonságosan csőre töltve, biztosítva.

Lényeges különbség, hogy csak a biztosító szerkezet kezelőszervét kell működtetni, vagy a töltőfogást is végre kell még hajtani a lövés leadása előtt, ami magában rejti az adogatási-, töltési hiba lehetőségét, a garantált időveszteséget megfejelve.

A fegyverkezelés stressznyomásból adódó hibáinak lehetősége számottevő.

Gondoljunk itt olyan eshetőségekre amikor:
– Bebiztosított fegyverrel igyekszünk lövést leadni sikertelenül;
– A töltőfogás végrehajtása során, a bizonytalan megfogás miatt a szánról lecsúsznak ujjaink;
– A fegyver helytelen megfogása miatt akaratlanul működtetjük a tárkioldó szerkezetet; vagy a hátramozgó szán kezünkbe, ruházatunkba akad, esetleg “belever” a hüvelyk- és mutatóujj közé.

Öntöltő fegyver helytelen megfogása.Öntöltő fegyver helytelen megfogása.

Az egyik kéz akadályoztatása esetén, amennyiben töltőfogás végrehajtására van szükség, ha fegyverünket “cső alá töltve” viseljük, vagy akadály elhárítása során válik elkerülhetetlenné, úgy az csak gyakorlással és a kellő rutin elsajátításával hajtható végre eredményesen.

Nincs tudomásom róla, hogy létezne “kétkezes”, vagy kifejezetten “balkezes” típus.

Majdnem kétkezes kialakításúak azonban vannak. A teljesség igénye nélkül, például az Umarex Walther P99 és Walther P22 szánakasztójának kezelőszerve csak “jobbos” kialakítású, az Umarex HK P30-as szánakasztójának jobb oldali kezelőszerve nem valódi, csak imitáció.

Az ellőtt töltényhüvelyeket kiveti, így azokkkal “a környezetet szennyezi”.

Forgótárasok Előnyei:

Egyszerú szerkezet.

A töltény gáznyomásának ( 9x17mmRK/.380 Knall = 26Mpa ) gyártótól, fajtától, minőségtől/állapottól függő értékétől nem függ a fegyver működése.

Csappantyúhiba esetén az elsütőbillentyű újbóli múködtetésével, vagy a kakas megfeszítésével a forgótár tovább léptethető, így a következő töltényűr fordul elsütési pozícióba (“kakas alá”).

A "Magnum" ereje...

A töltény műanyag záróelemének kiszakadása esetén, annak darabjai jellemzően távoznak az akasztókkal ellátott csövön keresztül. Amennyiben ilyen töltényt alkalmazunk, nem pedig a gyakoribb megoldással, a hüvelypalást anyagából összehúzott szájút.

Egyszerú kezelés.

A töltött fegyverrel való lövés kiváltásához csupán az elsütőbillentyű működtetése szükséges.

Nincs manuális biztosító, töltőfogás végrehajtására nincs szükség, így a fegyverkezelésből adódó hibák lehetősége minimális. Ha el tudunk számolni addig, amennyi töltény betöltve a rendelkezésünkre áll, és nem feltett szándékunk egy ötlövetű revolverrel hatot lőni, nagy bajunk már nem lehet.

“I know what you’re thinking. Did he fire six shots or only five?
Well, to tell you the truth, in all this excitement I kind of lost track myself. But being as this is a .44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and would blow your head clean off, you’ve got to ask yourself one question:
Do I feel lucky?
Well, do ya, punk?”

Harry Callahan: Dirty Harry (1971)

Biztonságosan, tűzkészen viselhető.

 A passzív ütőszegbiztosítással ellátott szerkezet véletlen elsülés ellen biztosítva van. A kakas csak az elsütőbillentyű teljes elműködtetésekor érheti el az útőszeget, csak ekkor emelkedik fel az ütőszeg síkjába az ütésátadó kar, mely alkatrész – elnevezésének megfelelően – átadja az előrelendülő kakas ütését az ütőszegnek. A kakast érő ütés, vagy a fegyver leejtése esetén nem fenyeget ez a veszély.

A passzív kakasbiztosítással ellátott szerkezet véletlen elsülés ellen biztosítva van. A kakasba szerelt ütőszeg csak az elsütőbillentyű teljes elműködtetésekor érheti el a töltény csappantyúját, addig a szerkezet meggátolja a kakas teljes előremozdulását. A kakast érő ütés, vagy a fegyver leejtése esetén is.

Egy öntöltövel az eddigiek alapján összehasonlítva, hosszabb élettartam mellett, a megbízhatóság jelentősen magasabb fokú,

Bár “balkezes” típusról nincs tudomásom, “harcszerűen” mindkét kézzel egyaránt használhatóak, a dobnyitás és a hüvelyürítés kivételével.

Dob "kiDOBva"

Az ellőtt töltényhüvelyek a forgótárban maradnak, zsebbe “szelektíven gyűjthetőek”.

Forgótárasok Hátrányai :

►Nincs hátrányuk.

Na jó, ez nem igaz. Emberi elme szülöttéről lévén szó, számos hibalehetőséggel kell számolnunk, mivel elrontani csak a fagolyót nem lehet – kivéve, ha ember készítette.

A töltény csappantyújának elmozdulása, kiszakadása esetén a forgótár megszorulhat, kiékelődhet.

A dob vehemens, mucho-macho visszacsapkodása a dobrekesztő retesz töréséhez vezethet, ezután az a dobfuratot nem pozicionálja a csőfar tengelyében.

Az elsütőszerkezet meghibásodása esetén, például az ütőszeg, a kakasrugó,vagy a dobléptető kar törésekor, a fegyver további lövések rendeltetésszerű leadására nem alkalmas.

A meghibásodások előfordulásának esélye mégis csekély, mivel a szerkezet nagyságrendekkel egyszerűbb, az alkatrészek száma kevesebb és azok sincsenek nagy dinamikus terhelésnek kitéve, összehasonlítva az öntöltő fegyverekkel.

A forgótár oldalirányú kiterjedése miatt jellemzően szélesebb konstrukciójúak, mint az öntöltők.


Összegezve az eddigieket, minden előítélettől mentesen megállapítható, hogy öntöltő nem tekinthető jó választásnak önvédelemre. Fent taglalt hátrányai javarészt az üzembiztosság terén jelentkeznek, ebből kifolyólag tulajdonképpen kizárják erre a feladatra való alkalmasságát.

A forgótáras kishíján “fagolyó”. Az alkalmazott töltény megbízhatóságától jobban függ az üzembiztosság, mint magától a fegyvertől.

Régi bölcsesség: Önvédelemre Forgót!


Aki esetleg ezek után sem tud dönteni, annak megnyugtatására közlöm, hogy léteznek öntöltő revolverek is.

Aki nem hiszi, járjon utána:

– Webley-Fosbery Automatic Revolver (brit, 1900)
– Union Automatic Revolver (amerikai gyártású, francia, 1909)
– Mateba Model 6 Unica (olasz 1997)

Bár ilyen működési mechanizmusú gáz- és riasztófegyver létezéséről nincs tudomásom.

A leírtakkal kapcsolatos gondolatokat, véleményeket és kritikákat érdeklődve várom!

Makedon

 
Home Hírek Önvédelemre: revolver vagy öntöltő?
Special Code